Sökning: "Landskapsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Landskapsplanering.

 1. 1. Network Based Tools and Indicators for Landscape Ecological Assessments, Planning, and Design

  Detta är en avhandling från Stockholm : Land and Water Resources Engineering

  Författare :Andreas Zetterberg; Berit Balfors; Ulla Mörtberg; Jan Bengtsson; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Least-cost modeling; Functional connectivity; Environmental planning tool; Resilience; Spatial redundancy; Ecological integrity; Landscape Ecology; Graph Theory; Ecological Network Graphs; Biodiversity; Conservation Biology; Urban Planning; Regional Planning; EIA; SEA; Environmental Assessment; Ecological Indicator; Impact prediction; Habitat suitability; Species distribution; Urban ecology; GIS; Urbanization; Miljöbedömningsverktyg; Landskapsplanering; Resiliens; Ekologisk integritet; Landskapsekologi; Grafteori; Ekologiska nätverk; Biologisk mångfald; Bevarandebiologi; Urban planering; Regional planering; MKB; SMB; Miljöbedömning; Ekologisk indikator; Konsekvensbedömning; Habitatmodellering; GIS; Urbanisering; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Nature conservation and landscape management; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Natur- och landskapsvård; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : Land use change constitutes a primary driving force in shaping social-ecological systems world wide, and its effects reach far beyond the directly impacted areas. Graph based landscape ecological tools have become established as a promising way to efficiently explore and analyze the complex, spatial systems dynamics of ecological networks in physical landscapes. LÄS MER

 2. 2. Recycling Filter Substrates used for Phosphorus Removal from Wastewater as Soil Amendments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Victor Cucarella Cabañas; Gunno Renman; Greg Morrison; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Compact filter; Filtra P; Phosphorus recycling; Polonite; Soil amendment; Sorption isotherms; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Soil science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Markvetenskap; NATURAL SCIENCES Chemistry Inorganic chemistry Solution chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Oorganisk kemi Lösningskemi; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology Agricultural engineering; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik Jordbruksteknik; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Water engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Vattenteknik; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : This thesis studied the viability of recycling filter substrates as soil amendments after being used in on-site systems for phosphorus (P) removal from wastewater. Focus was put on the materials Filtra P and Polonite, which are commercial products used in compact filters in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Housing Decay and Maintenance The Case of Public Housing in Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Felician Komu; Stellan Lundström; Marja Elsinga; [2011]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The dominant discourse in Tanzania is that home ownership is the most sustainable strategy towards solving housing problem. As a result, housing policy orientation has been towards promotion of home ownership through a land-housing linkage strategy that manifests in improvement of access to identified categories of people usually classified on resources constrained criterion. LÄS MER

 4. 4. Till stadsbornas nytta och förlustande : Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Catharina Nolin; Thomas Hall; Maunu Häyrynen; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public parks; garden history; garden design; park planning; park buildings; gardeners training; garden theory; horticulture; town life; offentliga parker; svenska städer; trädgårdsteori; trädgårdskonst; trädgårdsmästarutbildning; gestaltning; 1800-tal; parkbyggnader; stadsliv; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Landscape architecture; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Landskapsarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study the public parks in Sweden during the nineteenth century. It focuses on three general factors – decision process, design, and function – and is to a great extent based on previously unstudied material including town councils' minutes, drawings, and other contemporary sources. LÄS MER

 5. 5. Planering och hållbar bebyggelseutveckling i ett energi- och klimatperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggförlaget

  Författare :Mats Johan Lundström; Göran Cars; Ulf Ranhagen; Kristina Nilsson; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stadsplanering; kommunal planering; fysisk planering; stadsutveckling; bebyggelseplanering; urbana strukturer; energianvändning; energieffektivitet; energitillförsel; kommunikativ planering; rationell planering; planeringsteori; Uthållig kommun; klimat; hållbar; hållbar utveckling; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Physical planning; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Fysisk planläggning; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Landscape planning Comprehensive planning; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Landskapsplanering Översiktlig planering;

  Sammanfattning : ”Det kommunala planmonopolet” gör att kommunerna är viktiga aktörer i utmaningen att minska energianvändning och klimatpåverkan inom bebyggelse- och transportsektorerna, vilka står för en övervägande del av landets totala energianvändning. Den största potentialen i kommunernas planering och reglering av ny bebyggelse ligger i möjligheten att påverka bebyggelsens lokalisering och täthet, vilket har betydelse för resandets omfattning och val av transportsätt. LÄS MER