Sökning: "LAW JURISPRUDENCE Public law"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden LAW JURISPRUDENCE Public law.

 1. 1. Assessing capacity to decide on medical treatment On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Law, Uppsala University

  Författare :Yana Litins´ka; Anna-Sara Lind; Lena Wahlberg; Mette Hartlev; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legal capacity; mental capacity; decision-making capacity; capacity assessment; medical treatment; consent; refusal; right to privacy; right to life; discrimination; right to health; disability; decision-making; CRPD; ECHR; human rights; mental disorder; English law; Russian law; Swedish law; somatic care; Medicinsk rätt; Medical Law;

  Sammanfattning : To provide a valid consent to – or refusal of – medical intervention, a patient must be legally capable to decide. This dissertation evaluates and compares when the assessment of mental abilities to refuse – or consent to – somatic medical intervention is required in England, Russia and Sweden, and what criteria must be applied to assess the ability to decide about somatic medical interventions in these legal orders. LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror Administration as activity: Contributions to the general theory of public law

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Tormod Otter Johansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; offentlig rätt; allmänna läror; förvaltningsrätt; rättsvetenskap; offentlig förvaltning; rättsteori;

  Sammanfattning : The thesis gives a contribution to the general theory of administrative and public law in order to develop a systematic and conceptual framework for better and more realistic descriptions of public administration. The central claim is that administrative law should take as its starting point the fact that public administration is concrete activity. LÄS MER

 4. 4. Könsdiskriminering – en analys av nationell och internationell rätt

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Lotta Lerwall; Jonas Malmberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Könsdiskriminering; positiv särbehandling; lönediskriminering; utbildning; sexuella trakasserier; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of sex discrimination in Swedish law compared with EU-law and international (human rights) law. Focus lies on labour law and educational law. The first part of the study gives a general background to the legislation on sex discrimination and the aim of gender equality. LÄS MER

 5. 5. Polisiär våldsanvändning : En straff- och offentligrättslig undersökning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus förlag

  Författare :Johan Boucht; Petter Asp; Magnus Ulväng; Thomas Elholm; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; laga befogenhet; nödvärn; våld; putativ; skjutvapen; legalitetsprincipen; strikt tolkning; rättsstridighet; LAW JURISPRUDENCE Criminal law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Straffrätt; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Criminal Law; Straffrätt; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Johan Boucht. Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Use of Force by the Police. LÄS MER