Sökning: "Läsa för livet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Läsa för livet.

 1. 1. Reading for Life : Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Författare :Ulla Damber; Stefan Samuelsson; Mats Myrberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. LÄS MER

 2. 2. Skolan i livet - livet i skolan : Några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk

  Författare :Berit Lundgren; Per-Olof Erixon; Åsa Bergenheim; Bengt-Göran Martinsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socio-cultural theory; cultural communities; immigrant; Swedish as a second language; written language; literacy; gender; adults; learning process; teaching; collaborative discussion; interaction; interpreter; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : Many immigrants in Sweden have not had the chance to learn to read and write, for various reasons. In Sweden, literacy is a prerequisite to being able to function in the cultural community, and for many immigrants this is the first time that they experience their inability to read and write as a handicap or see themselves as “illiterate”. LÄS MER

 3. 3. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Författare :Daniel Sandström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; tradition; alienation; Gunnar Ekelöf; Epiphany; symbolism; T.S Eliot; post-War poetry; existentialism; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Since his1956 début Kjell Espmark (b. 1930) has played a seminal part in Swedish post-War literature as both a poet and a novelist, and as an academic. To this date Espmark has written a dozen books of poetry, several novels, and has published highly influential works on Modernist poetry. LÄS MER

 4. 4. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Författare :Anna Davidsson-Bremborg; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This dissertation has a dual purpose. Firstly to describe what funeral directors do and how they experience their work. Secondly to see if, and in that case how, funeral directors influence rites around the deceased, both official as well as more private rites. LÄS MER

 5. 5. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER