Sökning: "Lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Lärobok.

 1. 1. Landskapet som lärobok : Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900

  Författare :Per Fransson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; regionality; region discourse; Jämtland; landscape views; national identity; social integration; pedagogy; education; citizenship; concept of hembygd; history of tourism; public exhibitions; use of history; cultural heritage; landscape and gender; Historia; Regionalitet; Jämtland; Hembygd; Turism; Turismhistoria; Kulturarv; Landskap; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between regionality and societal integration at the turn of the 20th century from an historical and pedagogical perspective. The national identity project of the time that made national unity its overarching goal and that imagined the nation as a homogenous entity, also institutionalised regional distinctiveness. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 3. 3. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 4. 4. Naturens kanon : formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 5. 5. Nature's Canon : The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory School 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER