Sökning: "Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

 1. 1. Yrkesetik i lärarutbildning- en balanskonst

  Författare :Marita Cronqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional ethics; teacher education; lifeworld; phronesis; Reflective Lifeworld Research RLR ; virtue ethics; Didethics; professional ethics; Reflective Lifeword Research RLR ; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine and to increase the understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through oral and written statements) express and learn professional ethics and what these expressions reveal about professional ethics. Previous research has indicated that professional ethics as phenomenon is difficult to separate and to view in the meeting between pedagogue and child. LÄS MER

 2. 2. Educational Software in Engineering Education

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 3. 3. Pedagogik, plats och prestationer : en etnografisk studie om en skola i förorten

  Författare :Anneli Schwartz; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 4. 4. Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 5. 5. Naturorienterad utbildning i förskolan : Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER