Sökning: "Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

 1. 1. Unpacking dominant discourses in higher education language policy : A critical study of language policy in Swedish higher education

  Författare :Susanne Strömberg Jämsvi; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher education; language policy; internationalisation; critical discourse analysis; systemic functional grammar; Swedish; English; language; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; higher education; language policy; internationalisation; critical discourse analysis; systemic functional grammar; Swedish; English; language;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to investigate dominant discourses operating in the changing of HE concerning questions of language policy. It has been studied at a national level, analysing reports and government bills, and at an institutional level, analysing university language policy, taking Sweden as an example. LÄS MER

 2. 2. Yrkesetik i lärarutbildning - en balanskonst

  Författare :Marita Cronqvist; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional ethics; teacher education; Reflective Lifeword Research RLR ; lifeworld; phronesis; virtue ethics; Didethics; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; professional ethics; teacher education; lifeworld; phronesis; Reflective Lifeworld Research RLR ; virtue ethics; Didethics;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine and to increase the understanding of how student teachers implicitly (in action) and explicitly (through oral and written statements) express and learn professional ethics and what these expressions reveal about professional ethics. Previous research has indicated that professional ethics as phenomenon is difficult to separate and to view in the meeting between pedagogue and child. LÄS MER

 3. 3. Det tillåtande och det begränsande. En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige; masculinity; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 4. 4. Pedagogik, plats och prestationer : en etnografisk studie om en skola i förorten

  Författare :Anneli Schwartz; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 5. 5. Naturorienterad utbildning i förskolan : Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner

  Författare :Susanne Klaar; Johan Öhman; Kennert Orlenius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER