Sökning: "Lärar-barn samspel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lärar-barn samspel.

  1. 1. "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt " : Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion

    Författare :Kerstin Bygdeson-Larsson; Gun-Marie Frånberg; Eva Alerby; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The dimension of social interaction in pre-school; Resilient educational environment; Teacher-child interaction; Peer play and interaction; Mentalizing; Intersubjectivity; Activity system; Professional development; Special needs education; Samspelsdimensionen i förskolan; Resilient samspelsmiljö; Lärar-barn samspel; Barns lek och samspel; Mentalisering; Intersubjektivitet; Verksamhetssystem Professionsutveckling; Specialundervisning; Education; Pedagogik; Psychology; Psykologi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogik; Education; Psychology; psykologi;

    Sammanfattning : The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive experience for all children and especially for children at risk. LÄS MER