Sökning: "Lära och leka med flera språk : socialt samspel i flerspråkig förskola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lära och leka med flera språk : socialt samspel i flerspråkig förskola.

  1. 1. Lära och leka med flera språk : Socialt samspel i flerspråkig förskola

    Författare :Polly Björk-Willén; Jakob Cromdal; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multilingual preschool; social interaction; participation; language choice; language alternation; multimodality; learning; ethnomethodology; conversation analysis; Flerspråkig förskola; Socialt samspel; Deltagande; Språkval; Språkalternering; Multiomdalitet; Lärande; Etnometodologi; Konversationsanalys; Children; Barn;

    Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att studera barns sociala samspel med varandra och med vuxna i en flerspråkig förskolekontext. Mer specifikt studeras barnens språkanvändning i lek och i lärarledda aktiviteter, och hur barnen använder andra semiotiska resurser än språk för att åstadkomma deltagande i förskolans olika sammanhang. LÄS MER