Sökning: "Kvinnors politiska representation"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Kvinnors politiska representation.

 1. 1. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; Gender Studies; Genusvetenskap; policy analys; diskursanalys; politiska partier;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv - nationell och lokal nivå

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :Jessika Wide; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; women in politics; descriptive representation; female representation; gender and politics; political parties; gender quotas; parliaments; municipal councils; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to map and analyze the spatial and temporal variation in women’s political representation at both the national and local level. In the dissertation it is argued that women’s political representation is the outcome of the interplay between structures, institutions and actors. LÄS MER

 3. 3. European Party Politics and Gender Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Emelie Lilliefeldt; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap; Women’s parliamentary representation; qualitative comparative analysis; political parties; candidate selection; Europe; Latvia; Kvinnors politiska representation; qualitative comparative analysis; politiska partier; kandidatval; Europa; Lettland;

  Sammanfattning : Under sent 1900-tal har andelen kvinnor och män i nationella demokratiska parlament i Europa blivit alltmer jämstora. Politiska partier formar politisk representation genom att välja egna kandidater till val. LÄS MER

 4. 4. Politikens genusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap, 1902-1921

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas förlag

  Författare :Josefin Rönnbäck; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :gender; suffrage; franchise; eligibility; political representation; politics; citizenship; democracy; democratization; liberalism; maternalism; nationalism;

  Sammanfattning : This thesis analyses Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (‘The National Association for Women’s Franchise’, LKPR) and its struggle for women’s political rights in Sweden. The suffragists’ struggle is used as a “case study” for the purpose of uncovering the gender boundaries of politics, that is, what was possible in practice and what was considered suitable for men and women to do in politics in the early 20th century. LÄS MER

 5. 5. Genusregim i förändring Jämställdhet och makt i kommunal politik mellan åren 1970 och 2006

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Micael Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipal politics; gender; gender regime; political capital; political field; manliness; male homosociality; hegemony; discursive power; Kommunal politik; politikerroll; genus; genusregim; politiskt fält; politiskt kapital; manlighet; manlig homosocialitet; hegemoni; diskursiv makt; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att synliggöra formella och informella maktstrukturer i Norrköpings kommuns politiska ledning mellan åren 1970 och 2006 ur ett genusperspektiv. I inledningen ställs frågan om det är så att kvinnors inlemmande i kommunalpolitiken endast har lett till en jämn könsrepresentation i den politiska toppen, men inte medfört verklig politiskt makt. LÄS MER