Sökning: "Kvinnor i kris"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kvinnor i kris.

 1. 1. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. LÄS MER

 2. 2. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden

  Författare :Birgitta Rydén; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med att de väntar eller just har fått ett barn, och detta utifrån aspekter som är relevanta för mödra- och barnhälsovårdens insatser: Kunskap - erhåller kvin-nor och män för dem adekvata kunskaper när de står inför att bli föräldrar för första gången? Stöd – behöver vissa föräldrar mer än andra professionellt stöd och vad för stöd är de i behov av? Kris – hur mänga kvinnor och män reagerar med krisreaktioner i behov av psykiatriska vårdinsatser? Psykoterapi och bearbetning – vilka är de huvudsakliga reaktionerna och psykiska svårigheterna när kvinnor och män önskar en psykoterapeutisk insats i samband med barnafödandet? Avslöjar psykoterapiberättelserna skillnader mellan kvinnorna och männen, demonstrerade dels som teman i psykoterapiberättelserna, dels i anknytningsmönster och i affektiva uttryck? De genomgående psykologiska teorierna är anknytningsteori, affektteori, hälsopsykologiska teorier med fokus på stress, sårbarhet och individuell copingförmåga, kli-nisk psykologi för att förstå och förklara avvikande beteenden, kristeori för att förstå psykiska reaktioner och behov definierade och uttalade av kvinnorna och männen själva. Grundläg-gande begrepp som genomsyrar avhandlingsarbetet är: ”reflective function”, RF; ”empower-ment”; ”positioning”; ”intersubjectivity”. LÄS MER

 3. 3. Clinical curse, predictive factors and effects of intervention after attempted suicide. A randomised controlled study

  Detta är en avhandling från Marie Cedereke, Klinikgatan 22, Universitetssjukhuset, S-221 85 Lund

  Författare :Marie Cedereke; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; repetition; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; prediction; needs; treatment attendance; suicidal thoughts; suicide attempt; prospective study; intervention; follow-up; randomised controlled study;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING (Summary in Swedish) Ett självmordsförsök innebär ett stort lidande, såväl ho's personen i fråga som ho's omgivningen. Psykiatrin's huvudsakliga syfte i behandlingen av självmordsnära individer är att förhindra upprepade självmordsförsök och självmord. LÄS MER