Sökning: "Kvalitetsparadigm"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Kvalitetsparadigm.

  1. 1. Text Mining The Quality Paradigm(s)

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Daniel Carnerud; Mittuniversitetet.; [2019]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Paradigm; Quality Movement; Quality Revolution; Quality Management; QM; Total Quality Management; TQM; Business Excellence; Text Mining; Data Mining; Kvalitetsparadigm; Kvalitetsrörelsen; Kvalitetsteknik; Offensiv Kvalitetsutveckling; Text Mining; Data Mining;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis orbits around an examination of the formation of a quality paradigm. In this inquiry, the exploration and application of text mining have been used to provide new insights into quality as a paradigm. LÄS MER