Sökning: "Kunskapsbaserat socialt arbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kunskapsbaserat socialt arbete.

  1. 1. "Vi vet inte vilka metoder vi ska använda" : om relationen mellan kunskap, praktik och politik när det gäller det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor

    Författare :Martin Börjeson; Lars Svedberg; Anders Bergmark; Helena Blomberg; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hemlöshet; Socialt arbete; Kunskap; Kunskapsbaserat socialt arbete; Senmodernitet; Social work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : This dissertation examines the relationship between knowledge, practice and policy within a specific area of social work, namely, social intervention to ameliorate the problem of homelessness. In the thesis, the ambition shown in recent years to lay the ground for an evidence-based practice in social work is discussed as an expression of late modern attempts to deal with the contradictory character of scientific knowledge. LÄS MER