Sökning: "Kristina Swärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Swärd.

  1. 1. Atrial natriuretic peptide in ischaemic acute renal failure

    Författare :Kristina Swärd; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER