Sökning: "Kristina Josefson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristina Josefson.

  1. 1. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

    Författare :Kristina Josefson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Medieval history; Sources; Tradition; Biography; Absalon; Individual; Archaeology; Arkeologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag velat pröva möjligheten att teckna en bild av en enskild medeltida person och spåra hans egen tanke- och handlingsvärld genom de källor, som han lämnat efter sig. Källorna är både skriftliga och materiella (klosterkyrkan i Sorø, borgen Havn, historieskrivningen Gesta Danorum, runstenen och kyrkan i Norra Åsum och Absalons testamente). LÄS MER