Sökning: "Kristina Anderson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Kristina Anderson.

  1. 1. Cellular pathways and molecular regulation of hematopoietic stem cells

    Detta är en avhandling från Hematopoietic Stem Cell Laboratory

    Författare :Kristina Anderson; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; β-catenin.; lineage commitment; hematopoietic stem cells; lineage priming; Wnt signaling pathway; biphenotypic cells; PAX5;

    Sammanfattning : Hematopoietic stem cells (HSCs) are defined by their unique properties to self-renew and differentiate into all hematopoietic cell lineages. Residing in the bone marrow (BM), adult HSCs are organized in a hierarchy of cells that differ in their self-renewal and proliferative capacity. LÄS MER

  2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

    Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER