Sökning: "Kristin Land"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Kristin Land.

 1. 1. Fastighetens gränser

  Författare :Kristin Land; Former name: Kristin Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Lantmäteriverket har uttryckt en vision om koordinatbestämda fastighetsgränser, med avsikt att skapa en i gränshänseende korrekt digital registerkarta. Ett förverkligande av visionen skulle kräva en förändring av gällande rätt, eftersom dagens gränssystem bygger på principen att gränsmärken på marken gäller framför andra uppgifter om gränsers sträckning. LÄS MER

 2. 2. På gränsen till framtiden – Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Kristin Land; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reform; property boundary; digital cadastral map; cadastre; legal coordinated cadastre;

  Sammanfattning : In Sweden, the course of a property boundary is first and foremost determined by boundary marks on the ground, and only secondly by cadastral survey plans and measurements. In recent years, the demand for digital property information has increased substantially, not least in respect of accurate boundary data in the national cadastral map. LÄS MER

 3. 3. Natural and pollution induced factors affecting the reproduction in amphipods

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ann-Kristin Eriksson Wiklund; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Amfipoder; miljöaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Paths to collaboration? A Study on Multifunctional Mountain Trails

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Kristin Godtman Kling; Mittuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Trails in natural areas constitute an essential resource in tourism as they provide infrastructure for both tourists and tourism companies. Trails allow access to nature and increase safety for visitors by guiding them to the appropriate route, where places of danger are avoided and the risk of damaging ecologically sensitive areas minimized. LÄS MER