Sökning: "Kristin Jonsdottir"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristin Jonsdottir.

  1. 1. Studies of Unusual Seismicity and Long Period Events at the Glacier Overlain Katla Volcano, Iceland

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kristín Jónsdóttir; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Geophysics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Geofysik; Geophysics Specialized In Seismology; geofysik; med inriktning mot seismologi;

    Sammanfattning : Earthquake catalogues are usually dominated by diffusive behaviour consistent with the Omori law of aftershocks. This is investigated in terms of waiting times, i.e. the time between successive events in a time-sorted earthquake catalogue. LÄS MER