Sökning: "Krister Wiklund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Krister Wiklund.

 1. 1. Wave interactions by Hamiltonian methods

  Författare :Krister Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Hamiltonian formulation; wave interaction; stability; variational principles;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the description of fluids and gases from a Hamiltonian point of view. The method we apply is a development of the theory invented by Hamilton (1805-1865). The original formulation is restricted to a certain family of dynamical variables; the canonical variables. LÄS MER

 2. 2. Digital holography and image processing methods for applications in biophysics

  Författare :Hanqing Zhang; Magnus Andersson; Krister Wiklund; Wählby Carolina; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Digital holographic microscopy; image processing; image reconstruction; bacterial adhesion; cell morphology; algorithm development; software design; quantitative measurement; microfluidics; multidisciplinary research; signalbehandling; Signal Processing; teknisk fysik med inriktningen mikrosystemteknik; engineering science with specialization in microsystems technology;

  Sammanfattning : Understanding dynamic mechanisms, morphology and behavior of bacteria are important to develop new therapeutics to cure diseases. For example, bacterial adhesion mechanisms are prerequisites for initiation of infections and for several bacterial strains this adhesion process is mediated by adhesive surface organelles, also known as fimbriae. LÄS MER

 3. 3. Utbildningskultur : lärande i högre utbildning

  Författare :Oskar Gedda; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : När börjar ett arbete och när slutar det? Denna avhandlings formella början var hösten 2011, och den föregicks av en licentiatuppsats som påbörjades 2004. Det var alltså för 10 år sedan som de grundläggande frågorna formulerades och som detta kunskapsbyggande blev en del av min vardag. LÄS MER