Sökning: "Konflikthantering"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Konflikthantering.

 1. 1. Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Författare :Agneta Lundström; Åsa Bergenheim; Gaby Weiner; Elisabet Öhrn; Gun-Marie Frånberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 2. 2. Direkt demokratins svårigheter: En studie av den tyska Graswurzelrörelsen och dess organisation Graswurzelrevolution, Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen (FöGA) : [The Difficulties of Direct Democracy: A Study of the German Graswurzel Movement and its Organisation Graswurzelrevolution Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen (FöGA)]

  Författare :Stellan Vinthagen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ickevåldsrörelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera svårigheterna i att tillämpa direktdemokratiska strukturer i en organisation. Klarar fallexemplet, den tyska anarkistiska och pacifistiska organisationen Graswurzelrevolution, av att tillämpa sina radikaldemokratiska principer under tiden 1972 till 1996? Jag har genomfört studien med hjälp av litteraturstudier, deltagande observation, arkivstudier och intervjuer och speciellt intresserat mig för organisationens formella respektive informella makt- och konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen

  Författare :Kerstin Neckmar; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarkompetens; Personlig utveckling;

  Sammanfattning : Studiens fokus är yrkesverksamma vårdlärares upplevelser av problematiska och utmanande pedagogiska situationer i yrket och deras bedömning av lärarutbildningens förmåga att förbereda för dessa. Vidare studeras deras uppfattningar om utbildningen som grund för personlig utveckling och yrkesmässig växt samt om utbildningens förtjänster och brister mer generellt. LÄS MER

 4. 4. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Författare :Maria Småberg; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; peace education; third party; conflict handling; cultural diplomacy; interfaith dialogue; cultural imperialism; discourse; Edward Said; Orientalism; Church Ministry among Jews; Jerusalem East Mission; Anglican Missions; Anglican Church; Jerusalem; British Mandate period; multiculturalism; friendship; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This thesis concerns a religious actor in the civil society in times of violent conflict. During the British Mandate period in Palestine, Jewish, Muslim and Christian children studied together at Anglican missionary schools. At this time Jerusalem bore all the imprints of ethnic and religious separation and division. LÄS MER