Sökning: "Kommunal ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Kommunal ekonomi.

 1. 1. Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning : studier av kommunal va-verksamhet

  Författare :Torbjörn Tagesson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Den tekniska infrastrukturen i ett land rymmer en rad verksamheter vilka är att betrakta som naturliga monopol. För att hindra att monopolställningen missbrukas har verksamheterna ofta lagts under offentligt huvudmannaskap och regleringar har införts bland annat för att styra prissättningen. LÄS MER

 2. 2. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 3. 3. Organiseringens logik : en studie av kommunal näringslivspolitik

  Författare :Anders Söderholm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipal industrial policy; social action theory; organizing; action- processes; action-patterns; logic of action; environment focusing; individual interpretation;

  Sammanfattning : How are the processes of shaping and developing municipal industrial policies built up over time? With this basic question as the starting point, this study deals with the complex every-day life of the industrial policy makers. Policy making is believed to be constituted by actions linked together by the participants' definitions and attitudes. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar och spelregler i kommunal planering

  Författare :Olle Högberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsplanering; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förväntningar på en flerdimensionell styrmodell : införandet av balanserad styrning inom en kommunal nämnd/förvaltning

  Författare :Kent Nilsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att beskriva och jämföra aktörers förväntningar på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning. I studien intervjuades två politiker, fem tjänstemän och fyra verksamhetsnära personer. LÄS MER