Sökning: "Know how"

Visar resultat 1 - 5 av 617 avhandlingar innehållade orden Know how.

 1. 1. Företagshemligheter - know how

  Författare :Leif Ståhlros; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study is about the possibilities of receiving legal protection for know-how and trade secrets seen from a competitive and contract agreements perspective. Many companies are developing technical and economical knowledge. This is often materialized in models, drawings, computer programs and so on. LÄS MER

 2. 2. The Organization of Manufacturing know-how

  Författare :Håkan Preiholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; manufacturing; know-how; make or buy; outsourcing; engineering; truck; industry; internal control; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Transfer of technical training know-how : a study of consultancy services in aid practice

  Författare :Sigurd Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; transfer; training know-how; technology transfer; aid; consultancy services; participatory case study; hydro power;

  Sammanfattning : In this thesis an aid financed attempt to transfer technical training know- how in the form of consultancy support is described and analysed. Between 1992 and 1996 Swedish consultants acted as advisers during the establishment phase of the Aswan training centre. LÄS MER

 5. 5. Viljan att veta vad andra vet : Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

  Författare :Christian Lundahl; Ulf Lundgren; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; History of assessment; curriculum theory; knowledge production and reproduction; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with knowledge assessment in education from a historical point of view. It considers both “internal” assessment, i.e. assessments occurring in everyday life in school, and “external” assessment, i. LÄS MER