Sökning: "Klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 221 avhandlingar innehållade ordet Klimat.

 1. 1. A Changing Arctic Climate : Science and Policy in the Arctic Climate Impact Assessment

  Författare :Annika E. Nilsson; Björn-Ola Linnér; Sofie Storbjörk; Oran R. Young; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arctic; climate; framing; knowledge production; regime; institution; actor network; co-production; indigenous knowledge; Arktis; klimat; kunskapsproduktion; regim; institution; aktörsnätverk; traditionell kunskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Climate change has often been framed as a global issue but slow progress in the global climate negotiations and an increasing need to plan for local adaptation have made it increasingly salient to also discuss the potential of other arenas for climate policy and knowledge production. This dissertation analyzes the interplay between science and policy at the international regional level based on a study of an assessment of the impacts of climate change in the Arctic. LÄS MER

 2. 2. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER

 3. 3. Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk

  Författare :Eva Gustavsson; Mats Lundmark; Ingemar Elander; Gunilla Andrae; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networks The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 4. 4. Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER