Sökning: "Klas Gunnarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Klas Gunnarsson.

  1. 1. Magnetic properties of anisotropic spin glasses

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Klas Gunnarsson; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER