Sökning: "Klara Kerekes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Klara Kerekes.

  1. 1. Undervisning om växande geometriska mönster : En variationsteoretisk studie om hur lärare behandlar ett matematiskt innehåll på mellanstadiet

    Författare :Klara Kerekes; Joakim Samuelsson; Angelika Kullberg; Marcus Samuelsson; Anna Wernberg; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; dimension av variation; algebra; mönster; växande geometriska mönster; möjligt lärande; variationsteori; Geometriundervisning; Mellanstadiet; Sverige;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera och beskriva hur lärare behandlar innehållet när de undervisar om växande geometriska mönster. Lärares handlingar och undervisning, där vissa aspekter av undervisningsinnehållet fokuseras och andra lämnas ofokuserade, ses som potential för förändringar i elevers erfarande av det undervisade innehållet. LÄS MER