Sökning: "Kjerstin Stigmar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kjerstin Stigmar.

  1. 1. Work ability- Health professionals' perspectives and rehabilitation outcomes

    Författare :Kjerstin Stigmar; Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Work ability; sick leave; physiotherapy; rehabilitation; musculoskeletal disorders;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to deepen the understanding of work ability by analyzing how different health professionals experience and perceive work ability and assessments of work ability, and also by analyzing rehabilitation outcomes that are related to work ability. The focus has been on musculoskeletal disorders with associated psychosocial factors. LÄS MER