Sökning: "Kim Wickman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kim Wickman.

  1. 1. Bending mainstream definitions of sport, gender and ability Representations of wheelchair racers

    Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

    Författare :Kim Wickman; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; able-ism; disability; discourse; gender; identity; representation; sports media; Paralympics; wheelchair racing; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott;

    Sammanfattning : Inspired by feminist post-structural thinking and with a discourse analytic approach, this study’s main theme is gendered identity, disability and sport. It consists of four separate, but interrelated, empirical studies and focuses on two research questions. LÄS MER