Sökning: "Kim Hedås"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kim Hedås.

  1. 1. Linjer : Linjer: Musikens rörelser – komposition i förändring

    Författare :Kim Hedås; Ole Lützow-Holm; Erik Wallrup; Gunnar D Hansson; Anders Hultqvist; Henrik Frisk; Kungl. Musikhögskolan; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music; composition; relationship; connection; motion; movement; identity; time; memory; space; change; transformation; reflexivity; voice; meaning.; musik; komposition; relationer; förbindelser; rörelse; föränderlighet; identitet; tid; minne; rum; förändring; transformation; reflexivitet; röst; mening; music; move- ment; meaning;

    Sammanfattning : Title: Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändringEnglish title: Lines: Music Moving – Composition ChangingAuthor: Kim Hedås Language: Swedish, with an English SummaryUniversity: The Academy of Music and Drama at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, the University of Gothenburg, Box 100, SE-405 30 Gothenburg, SwedenKeywords: music, composition, relationship, connection, motion, movement, identity, time, memory, space, change, transformation, reflexivity, voice, meaning. LÄS MER