Sökning: "Kevin Otto"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kevin Otto.

  1. 1. Product Platform Design : architecting methods and tools

    Författare :Fredrik Börjesson; Ulf Sellgren; Kevin Otto; KTH; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

    Sammanfattning : .... LÄS MER