Sökning: "Ketty Holmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ketty Holmström.

  1. 1. Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning

    Detta är en avhandling från Logopedics, Phoniatrics and Audiology

    Författare :Ketty Holmström; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Language impairment; Lexical organization; Bilingualism; Vocabulary assessment; Word association;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund och metod Diagnosen språkstörning ställs när ett barn inte utvecklar sina språkliga förmågor i förväntad takt och där inga andra underliggande svårigheter, såsom ofullständig språklig stimulans, hörselproblem, eller avvikande neurologisk utveckling, kan förklara problemen. Språkstörning är en relativt vanlig funktionsnedsättning som drabbar runt sju procent av barn i förskoleåldern. LÄS MER