Sökning: "Kerstin Von Brömssen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Kerstin Von Brömssen.

 1. 1. Tolkningar, förhandlingar och tystnader. Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet. Interpretations, negotiations, and silences. Pupils' talk about religion from within multicultural and postcolonial spaces

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Kerstin von Brömssen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; religion; discourse; pupil; multiculturalism; identity; diaspora; hybridity; transnationality; the Other;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärares samtal om etik Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 3. 3. Skolan som demokratiprojekt En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ami Cooper; Héctor Pérez Prieto; Joakim Larsson; Kerstin von Brömssen; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discourse theory; poststructural analysis; compulsory school; democratic education; teacher subject; a school free from abuse; Diskursteori; poststrukturell analys; grundskola; demokratiuppdrag; lärarsubjekt; kränkningsfri skola; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Based on a poststructural discourse-theoretical perspective, the aim of this thesis is to critically examine the construction of the Swedish compulsory school’s democratic education and its consequences for the teacher subject, in educational policy texts. Set against the backdrop of what is commonly referred to as a crisis of democracy, the study takes its point of departure in changes in educational politics in recent decades and the new national curriculum for the compulsory school in 2011. LÄS MER

 4. 4. Studiebesök i religionskunskapsundervisningen Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Thérèse Halvarson Britton; Kerstin von Brömssen; Sidsel Lied; Bodil Liljefors-Persson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; field visit; mosque; classroom study; Islam; dialogue theory; the interpretive approach; speech genres; religious education; representation; Studiebesök; moské; klassrumsstudie; islam; representation; trosrepresentant; talgenre; en tolkande ansats; dialogteori; religionsdidaktik; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : One aim with the Swedish non-confessional religious education is to increase students’ understanding and respect for different ways of thinking and behaving. One opportunity to reflect upon other people's interpretations of life, are field visits. Many teachers and students want to make field visits but few actually do. LÄS MER

 5. 5. Representera och bli representerad Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carina Holmqvist Lidh; Christina Osbeck; Kerstin von Brömssen; Trine Anker; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; religious education; students; religious positioning; identity; non-confessional; neutrality; representation; critical discourse analysis; secular; religionskunskapsundervisning; elever; religiös positionering; identitet icke-konfessionell; neutralitet; representation; kritisk diskursanalys; sekulär; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Hur kan lärare på bästa sätt möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet?  Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära nytt av?Den här religionsdidaktiska studien handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Studien berör tre teman. LÄS MER