Sökning: "Kerstin Flodin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kerstin Flodin.

  1. 1. Studies on volatile compounds from Pinus silvestris and their effect on wood-decomposing fungi

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Kerstin Flodin; Uppsala universitet.; [1978]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER