Sökning: "Kenta Inagaki"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kenta Inagaki.

  1. 1. Mechanical models for electrical cables

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Kenta Inagaki; KTH.; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical cable; Industrial robot; Multi order helical struc- ture; mechanical model; fatigue; TECHNOLOGY Engineering mechanics Fluid mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Strömningsmekanik;

    Sammanfattning : A theoretical and experimental study of mechanical properties of electrical cables with multi order helical structure has been performed. Relations between applied deformations and local strains in the first order helical structure have been developed. LÄS MER