Sökning: "Kent Nilsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kent Nilsson.

 1. 1. Från Balanced Scorecard till Balanserad styrning En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept inom en svensk kommun

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kent Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förväntningar på en flerdimensionell styrmodell införandet av balanserad styrning inom en kommunal nämnd/förvaltning

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kent Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att beskriva och jämföra aktörers förväntningar på en flerdimensionell styrmodell som införs inom en kommunal nämnd/förvaltning. I studien intervjuades två politiker, fem tjänstemän och fyra verksamhetsnära personer. LÄS MER

 3. 3. Gene-Environment Interaction in Adolescent Deviant Behaviour

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kent W. Nilsson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurobiology; Adolescent; Alcohol; Criminology; Genes; Environment; Monoamine Oxidase; Serotonin; Social Support; Neurobiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Neurobiology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Neurobiologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore gene-environmental (G*E) interactions in relation to deviant behaviour among 200 Swedish adolescents, with a focus on criminality, alcohol consumption and depressive symptoms. Those behaviours have been extensively investigated in relation to both psychosocial and biological risk factors. LÄS MER