Sökning: "Kent Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kent Larsson.

  1. 1. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet överväganden kring en deliberativ didaktik

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Kent Larsson; Örebro universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; deliberative communication; classroom climate; morality of recognition; reflexive cooperation; student participation; deliberative didactics; Dewey; pragmatism; focus groups; deliberativa samtal; klassrumsklimat; elevers delaktighet; samhällskunskap; deliberativ didaktik; pragmatism; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and education. LÄS MER