Sökning: "Kenneth dahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kenneth dahl.

  1. 1. Methodological advancements in microfluidic and carbonylation PET radiochemistry

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

    Författare :Kenneth Dahl; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Along with the progress of PET as a powerful imaging tool in medicine, there has been increasing demand for new labeling methods. The main aim of this PhD dissertation was to develop novel labeling methodologies using the positron emitter carbon-11. LÄS MER