Sökning: "Katrin Holmqvist Sten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katrin Holmqvist Sten.

  1. 1. Campus Sundsvall att bygga symbolvärden

    Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

    Författare :Katrin Holmqvist Sten; Umeå universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Campus Sundsvall; Sundsvall; Åkroken Midsweden University; campus planning; contemporary architecture; new urbanism; symbolic values; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

    Sammanfattning : The present dissertation deals with the establishment of Campus Sundsvall, MidSweden University, and discusses how the architecture visualizes visions and ideas of the participants involved, the city of Sundsvall, the university and the proprietor, Akademiska Hus. The purpose is to investigate the process where the symbolic values are formulated and materialized – the interaction between architecture, language and visual material. LÄS MER