Sökning: "Katri Rosenthal-Aizman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katri Rosenthal-Aizman.

  1. 1. Studies in solid phase peptide synthesis and self-assembly of cyclic peptides

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Katri Rosenthal-Aizman; [2003]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Peptides; cyclic; Peptider;

    Sammanfattning : .... LÄS MER