Sökning: "Katina Thelin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katina Thelin.

  1. 1. Mellan varumärke och gemensamt raster : Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

    Författare :Katina Thelin; Hans-Åke Scherp; Bo Dahlin; Annica Löfdahl; Tom Tiller; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Conceptions; Bottom-up and top-down leadership; Implementation; Phenomenography; School development; School improvement; School Leadership; Schoolwide pedagogy; Schoolwide vision; Verksamhetsidé; Organizational practice; Fenomenografi; Helhetsidé; Implementering; Pedagogisk idé; Pedagogisk verksamhet; Skolutveckling; Skolledarskap; Uppfattningar; Uppifrån- och underifrånstyrning; Verksamhetsidé; Vision; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Skolutveckling Skolledning; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore the ways in which verksamhetsidé is seen within the Swedish educational context.In Sweden, the concept verksamhetsidé is used for an idea or a set of ideas related to the practice of an organization, for instance a school or a school district. LÄS MER