Sökning: "Katarina Runeberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Katarina Runeberg.

  1. 1. Chemcatcher - Performance of a Passive Sampling System for Aquatic Monitoring of Metals

    Författare :Katarina Runeberg; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : .... LÄS MER