Sökning: "Karolina Österlind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karolina Österlind.

  1. 1. Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt. : Studier av elevers arbete med miljöfrågor

    Författare :Karolina Österlind; Ola Halldén; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; concept formation; conceptual change; contextualization; thematically organised instruction; investigative approach; environmental issues; theoretical concepts; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This thesis examines how pupils in the upper level of compulsory school learn about environmental issues and related theoretical concepts in an instruction employing an investigative approach and thematically organised content. The results of the study give reason to question some central arguments supporting these designs of instruction. LÄS MER