Sökning: "Karolin Hansén Nord"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karolin Hansén Nord.

  1. 1. Array based genetic profiling of bone and soft tissue tumors

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

    Författare :Karolin Hansén Nord; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : In this thesis, genetic alterations in bone and soft tissue tumors have been investigated with the purpose of identifying regions of importance for tumor development, diagnosis and prognosis. This has primarily been performed by array comparative genomic hybridization analysis and gene expression profiling of cytogenetically analyzed tumors. LÄS MER