Sökning: "Karl-Otto Waara"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl-Otto Waara.

  1. 1. Impacts of heavy metals on certain microbial processes in lake water

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karl-Otto Waara; Uppsala universitet.; [1992]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER