Sökning: "Karl-Eric Öberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl-Eric Öberg.

  1. 1. On the mode of action of rotenone upon the cell respiration and the structural pattern of the chloride cells of the gills of the rotenone-poisoned marine teleost Gadus callarias L

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karl-Eric Öberg; Uppsala universitet.; [1967]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER