Sökning: "Karl Daggfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karl Daggfeldt.

  1. 1. Biomechanics of back extension torque production about the lumbar spine

    Författare :Karl Daggfeldt; Gymnastik- och idrottshögskolan; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Medicin Teknik; Medicine Technology;

    Sammanfattning : The aim of this thesis has been to develop a realistic mechanical description of lumbar back extension torque production. Such a description is desirable for understanding how back extension torque is generated as well as how the spine and surrounding structures are loaded during back extension tasks. LÄS MER