Sökning: "Karin Wikblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Wikblad.

  1. 1. Care and self-care in diabetes : a study in patients with onset of diabetes before 1975

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Wikblad; Uppsala universitet.; [1991]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER