Sökning: "Karin Olander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Olander.

  1. 1. Foreign melanin precursors for the detection of melanotic melanoma

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Olander; Uppsala universitet.; [1988]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER