Sökning: "Karin Leffler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Leffler.

  1. 1. Shear Behaviour of Adhesive Layers

    Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola

    Författare :Karin Leffler; Högskolan i Skövde.; [2005]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik; Teknik; Technology; Adhersive layer; shear; ENF-specimen; stress-deformation relation; experimental method; J-integral; inverse method;

    Sammanfattning : An experimental method to determine the complete stress versus deformation relation for a thin adhesive layer loaded in shear is presented. The work is based on a classical specimen geometry, i.e. the end-notch flexure specimen (ENF-specimen) and the experiments are evaluated based on an inverse method. LÄS MER