Sökning: "Karin Jackson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Jackson.

  1. 1. Att vara förälder till ett för tidigt fött barn en prospektiv studie om upplevelsen av föräldraskap och möten med vården

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Karin Jackson; Örebro universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Preterm infant; utilisation of health care; quality of care; parental identity; parental stress; toddlers behaviour; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Caring Sciences w. Medical Focus; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

    Sammanfattning : The present doctoral thesis focuses mainly on the experiences of 20 women and men of becoming and being parents of a prematurely born child and on their perceptions of their contacts with health and medical care services. An additional aim was to investigate the utilisation of health care during the first year of life and its relation to high-risk diagnoses in the neonatal period. LÄS MER