Sökning: "Karin Hermerén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karin Hermerén.

 1. 1. Den utsatta konsten. Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; byggnadsanknuten; samling; konservering; samtidskonst; kulturarv; etik; lagstiftning; bevarande; offentlig konst; platsspecifik; värde building-related; collection; conservation; contemporary art; cultural heritage; ethics; legislation; management; preservation; public art; site-specific; value;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att öka kunskapen om förutsättningarna för förvaltning, tillsyn och konservering avseende lös och byggnadsanknuten konst beställd av stat, landsting och kommuner i Sverige under 1900-talet. Många byggnadsanknutna konstverk har gradvis blivit en del av kulturarvet på samma sätt som äldre historiska byggnadsverk. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst

  Författare :Karin Hermerén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; beslutsprocess; bevarande; byggnadsanknuten; etik; förvaltning; konservering; kulturarv; kulturarvifiering; lagstiftning; Lindängen; offentlig konst; platsspecifik; riskanalys; Vrinnevisjukhuset; värde; värdering; Växjö domkyrka;

  Sammanfattning : Denna avhandling har tillkommit i syfte att förbättra förutsättningarna för bevarande av byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Bakgrunden är de stora utmaningar samhället står inför när det gäller att bevara det omfattande antal konstverk som har beställts sedan 1900-talets början, i synnerhet avseende kulturmiljösektorns förmåga att identifiera och prioritera vad som bör eller ska bevaras för kommande generationer. LÄS MER