Sökning: "Karin Grannas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Grannas.

  1. 1. Improvements and Applications of in situ Proximity Ligation Assays

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Karin Grannas; Uppsala universitet.; [2015]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Molekylär medicin; Molecular Medicine;

    Sammanfattning : The cells building up the human body is in constant communication with each other. This communication is done through large complex networks of signaling pathways for inter- and intracellular signal transduction. The signaling activity regulates many important processes, for example cell death, proliferation and differentiation. LÄS MER