Sökning: "Karel Miskovsky"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karel Miskovsky.

  1. 1. Berggrundsmorfologiska studier över kustslätten och Norrlandsterrängen inom delar av Umeå kommun, norra Norrland

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Karel Miškovský; Umeå universitet.; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Precambrian bedrock; Fennoscandia; morphology; Umeå; weathering processes;

    Sammanfattning : The aim of this studv is to investigate interrelationships betweenbedrock relief and geological material. The area of investigation covers ca 350 km and is located in the Precambrian bedrock in the central part of Umeå commune, in northern Norrland. LÄS MER